top of page

Thông tin học bổng

Screenshot_20230313_211658_Facebook.heic

Học bổng / Thời hạn

KPMG Future Leaders Program will award 22 deserving high school female seniors:​

  1. A scholarship of $10,000 per year for 4 years of college

  2. A pairing with an executive woman mentor for one-year

  3. A leadership development retreat and ongoing KPMG support

 LexisNexis Fellowship bao gồm mười hai sinh viên trường luật từ sáu trường luật tạo thành HBCULSC trong nhóm thuần tập đầu tiên của nó, được lựa chọn từ một nhóm ứng viên lớn, cạnh tranh. 

image (34).png
bottom of page