top of page
Image by Matthew T Rader

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Mục tiêu chính của chúng tôi là giúp tất cả thanh niên thành công trong việc đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của họ.  Chúng tôi tin rằng mọi thanh niên khi bắt đầu hành trình lập nghiệp đều phải có cơ hội và sự trợ giúp như nhau trong việc có được họ, bất kể chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hay nguồn gốc kinh tế.  Chúng tôi ở đây để giúp phá bỏ các rào cản và mở ra những cánh cửa có thể tước đoạt thế giới của những bộ óc thực sự tuyệt vời mà có thể không có cơ hội được công nhận.

bottom of page