top of page

Khuôn khổ về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập
Trường học ở New York: Lời kêu gọi hành động - Dự thảo

Các nhà giáo dục DTTS muốn có nhiều sách hơn phản ánh sự đa dạng (East Meadow Herald 4/14/21)

Các kế hoạch cho nội dung, nguồn, quan điểm đa dạng

Tuyên bố của ERASE Phân biệt chủng tộc về sự đa dạng trong trường học

Tổ chức công bằng

Tuyên bố của ERASE Phân biệt chủng tộc về sự đa dạng trong trường học

Hãy ủng hộ Bill A6204 
Yêu cầu các khu học chánh bổ nhiệm một NHÂN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG ĐA DẠNG

Bốn cột mốc trên con đường đạt được bình đẳng chủng tộc

LI Cần thêm Giáo viên Tiểu học

Cập nhật ER: Đại sứ, Lãnh đạo sinh viên, và hơn thế nữa!

Tại sao việc giữ kín sự thật đối với sinh viên lại hấp dẫn về mặt chính trị như vậy?

Theo đuổi công bằng trong giáo dục

Diversity and Inclusion:
A Better Tomorrow for Our Children

The Best for Kids Requires Staff Diversity

Happy Team Posing
Juneteenth.jpg

Ngày 19 tháng 6 được coi là Ngày giải phóng người Mỹ gốc Phi

*Please note, Ms. Elaine Gross is now retired and the current President of Erase Racism is Ms. Laura Harding

bottom of page